NOVICE

Namera o oddaji stvarnega premoženja v najem

Krajevna skupnost Kostanjevica na Krasu
Kostanjevica na Krasu 75
5296 Kostanjevica

Kostanjevica , 1.6.2022

KS Kostanjevica na Krasu objavlja v skladu z 52. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18, 79/18, 61/20 – ZDLGPE) in 19. ter 20. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18)

NAMERO O ODDAJI STVARNEGA PREMOŽENJA V NAJEM

KS Kostanjevica na Krasu bo po metodi neposredne pogodbe oddala v najem za nedoločen čas naslednjo svojo nepremičnino:
– poslovni prostor v pritličju stavbe št. 84 k. o. 2332 KOSTANJEVICA NA KRASU, stoječe na parceli št. 3196 k. o. 2332 KOSTANJEVICA NA KRASU, na naslovu Kostanjevica na Krasu 75, 5296 Kostanjevica na Krasu

Poslovni prostor, ki predstavlja salon (16 m2) bo oddan izključno za kozmetične in pedikerske dejavnosti.

Najnižja ponudbena cena – najemnina znaša 40,00 EUR/mesec. Obratovalni stroški niso vključeni v najemnino in jih nosi najemnik.
Najemnina se v mesecu januarju uskladi s povprečnim letnim indeksom cen življenjskih potrebščin v Republiki Sloveniji v preteklem letu in velja za tekoče leto.

Upoštevane bodo ponudbe ali izjave o interesu, ki bodo prispele na Krajevno skupnost Kostanjevica na Krasu, Kostanjevica na Krasu 75, 5296 Kostanjevica, najkasneje do 21.06.2022. Končni datum prispetja velja tudi za priporočeno pošto.

Ponudba ali izjava o interesu mora vsebovati ime in priimek oz. naziv interesenta, naslov njegovega stalnega prebivališča oz. sedeža, EMŠO oz. matično številko ter davčno številko, če je interesent pravna oseba, pa tudi navedbo osebe, ki bo podpisala najemno pogodbo.

Po prejemu ponudb se bodo v primeru več zainteresiranih oseb z njimi opravila pogajanja o ceni in o drugih pogojih najema.

Najemnina se bo plačevala mesečno. Rok za plačilo najemnine je 8 dni od prejema računa, ki ga bo najemodajalka najemniku izstavila najkasneje do 10. dne v mesecu za pretekli mesec. Plačevanje najemnine v navedenem roku je bistvena sestavina najemne pogodbe.

Podrobnejše informacije o poslovnem prostoru in njegovem ogledu ter o pogojih najema se lahko pridobijo po telefonu št. 031 245 585, kontaktna oseba Žarko Trbižan.

Krajevna skupnost Kostanjevica na Krasu lahko postopek oddaje v najem ustavi kadarkoli do sklenitve najemne pogodbe brez posebne obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti.

Namera se objavi na spletni strani Krajevne skupnost Kostanjevica na Krasu.

KRAJEVNA SKUPNOST KOSTANJEVICA NA KRASU
P R E D S E D N I K
Žarko Trbižan

Pustite odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen.